Presentation av variabler som används i systemet

100 meters sträckor
 1. Variabel Enhet Förklaring Externt ursprung Fasta värden
  Avvattningsbristkod (20m) Visar brister som kan vara avvattningsrelaterade. Bristerna baseras på värden för spårdjup och IRI. Beräknat för körfält 10. För normal väg endast beräknat för en riktning (senast mätta riktningen).
  0: Ingen indikation
  1: Ej beräknad eller grusväg
  2: Snabb nedbrytning spår
  3: Snabb nedbrytning iri
  4: Höga värden spår/iri
  5: Höga värden kantdjup
 2. Variabel Enhet Förklaring Externt ursprung Fasta värden
  Beläggningsdatum (100m) Datum för översta beläggningslager PMS Beläggning
  Beläggningsdatum (100m) Beläggningsdatum PMS Beläggning
  Beläggningstyp (100m) Typ av översta beläggningslager PMS Beläggning
  ABb - Bindlager av asfaltbetong
  ABD - Asfaltbetong, dränerande
  ABS - Asfaltbetong, stenrik
  ABT - Asfaltbetong, tät
  AD - Avtagning delvis
  AEB - Asfaltemulsionsbetong
  AEBT - Asfaltemulsionsbetong, tät
  AEBÖ - Asfaltemulsionsbetong, öppen
  AEG - Asfaltemulsionsgrus
  AEOG - Asfaltemulsionsbundet grus med oljegrusgradering
  AG - Asfaltsgrus
  AGS - Asfaltsgrus, stenrik
  AH - Avtagning hel
  ALBT - Asfaltlösningsbetong, tät
  ALG - Asfaltlösningsgrus, bitumenstabiliserat grus
  Armering
  Armering2012
  BBCH - Bitumenbunden chiping hot
  BCS - Bituminiserad chipsten
  BL
  BS - Bitumenstabilisering
  BTG - Betong
  bärlager
  CB
  CG - Cementbundet grus
  ES - Emulsionsslam
  F - Försegling med bituminöst bindemedel
  FM - Fräs massor ej bearbetade
  FM - Frästa massor
  FR
  Fräsning2012
  Funktionsbeläggning
  förstärkningslager
  GAP - Gummiasfalt tät
  Gatstensbeläggning
  GJA - Gjutasfaltbeläggning
  GJAP - Gjutasfalt med partikelsprång
  HABD
  HABS
  HABT
  HABÖ
  IM - Indränkt makadam
  IMT - Indränkt makadam, tät
  INFR - Infräsning
  J
  JIM - Justering med indränkt makadam
  JIMT - Justering med indränkt makadam tät
  MAB
  MABD
  MABS
  MABT
  MABÖ
  MJAB - Mjukgjord asfaltbetong
  MJAG - Mjukgjort asfaltgrus
  MJOG - Mjukbitumenbundet grus med oljegrusgradering
  MM - Massabunden makadam
  OB - Obundet bärlager
  OG - Oljegrus
  OGAP - Gummiasfalt öppen
  PGJA - gjutasfalt med PMB
  REOL - Rekonstruktion obundna lager
  REOL - Rekonstruktion obundna lager
  SB
  SF - slamförsegling
  SGJA - Spårgjutasfaltbeläggning
  SPY - Spårytbehandling
  STEN - Sten
  TOP
  TSK - Tunnskiktsbeläggning kombination
  VA
  Y1B - Enkel ytbehandling på bituminöst underlag
  Y1G - Enkel ytbehandling på grusunderlag
  Y2B - Dubbel ytbehandling på bituminöst underlag
  Y2G - Dubbel ytbehandling på grusunderlag
  ÅA
  ÅAB
  ÅAHV - Återvinning halvvarm
  ÅAK - Återvinning kall
  ÅAV
  ÅM
  Övrig bunden
  Övrig åtgärd
  Beläggningstyp (100m) Beläggningstyp PMS Beläggning
  Beläggningsålder (100m) Ålder för översta beläggningslager PMS Beläggning
  Beläggningsår (100m) Översta beläggningsår PMS Beläggning
  Beläggningsår (100m) Beläggningsår PMS Beläggning
  Bindemedel (100m) Bindemedel PMS Beläggning
  B 100/150
  B 160/220
  B 330/430
  B 50/70
  B 70/100
  BE
  BE C50 B2-160/220
  BE C60 B4-160/220
  BE C60 B4-330/430
  BE C60 B4-V12000
  BE C60 B4-V1500
  BE C60 B4-V3000
  BE C60 B4-V6000
  BE C67 B2 160/220
  BE C67 B2-330/430
  BE C67 B4-160/220
  BE C69 B2-160/220
  BE C69 B2-330/430
  BE C69 B4-12000
  BL Fm2 B6
  BL Fm3 B2
  BL Fm4 B2
  GMB 100/150-45
  GMB 30/60-55
  GMB 50/70-55
  GMB 70/100-50
  PMB
  PMB 40/100-75
  PMB 45/80-55
  PMB 65/105-55
  PMB 75/130-65
  PMB 90/150-45
  PMB 90/150-75
  PME
  PME C69 BP2
  V 12000
  V 1500
  V 3000
  V 6000
  V 9000
  Entreprenadform (100) Entreprenadform VUH/PMSbl
  Bas-kontrakt
  Totalentreprenad
  Utförandeentreprenad
  Entreprenör (100m) Entreprenör PMS Beläggning
  Fiktiv beläggning (100m) Fiktiv beläggning är en antagen beläggningsåtgärd baserad på en i mätdata konstaterad tillståndsförbättring mellan två mättillfällen utan att utförd åtgärd registrerats i Vägunderhållsdata (VUH).
  Fiktiv beläggningsdatum (100m) Fiktiv beläggningsdatum är den beräknade tidpunkten för en Fiktiv beläggning. Denna tidpunkt ligger mitt emellan de två mättillfällen då tillståndsförbättring konstaterats.
  Kulkvarnsvärde (100m) Kulkvarnsvärde PMS Beläggning
  Max stenstorlek (100m) Max stenstorlek PMS Beläggning
  Tillverkningsmetod (100m) Tillverkningsmetod PMS Beläggning
  Halvvarm
  Kall
  Markinblandning
  Tank
  Varm
  Varm - KGOIII
  Varm - LTA skumning
  Varm - LTA tillsatsmedel
  Övrig (ej beläggning)
  Tjocklek (100m) Beläggningens tjocklek (visas endast i analysens beläggningsgraf och export av data) PMS Beläggning
  Täckning (100m) Täckning PMS Beläggning
  Fläckvis
  Fläckvis <20%
  Fläckvis >20%
  Fläckvis spårlagning
  Heltäckande
  Kanthäng
  Spårlagning
  Utläggningsmetod (100m) Utläggningsmetod PMS Beläggning
  Heating
  Hyveljustering
  Konventionell
  Maskinjustering
  Remixing
  Remixing plus
  Repavning
  Spårlagning
  Trackpaving
 3. Variabel Enhet Förklaring Externt ursprung Fasta värden
  Garanti kommentar (100) Garanti kommentar PMS Beläggning
  Garantitid (100) Det antal år som garantitiden är PMS Beläggning
  Garantitid förfaller datum (100) Då garantitiden förfaller PMS Beläggning
  Garantitid förfaller år (100) Det år garantitiden förfaller PMS Beläggning
  Slutbesiktningsdatum (100) Slutbesiktningsdatum PMS Beläggning
  Slutbesiktningsår (100) Slutbesiktningsår PMS Beläggning
 4. Variabel Enhet Förklaring Externt ursprung Fasta värden
  Z-Koordinat (20m) Höjd över havet för ett 20m mätsegment. PMS Mätdata
 5. Variabel Enhet Förklaring Externt ursprung Fasta värden
  Backighet (20m) % Backighet är medellutningen för 20m väg i mätriktningen. Uppför har positivt tecken och utför negativt. PMS Mätdata
  IRI höger (20m) mm/m IRI (International Roughness Index) Beräknat mått baserat på uppmätt längsprofil i höger hjulspår. Avser jämnhet i längsled. PMS Mätdata
  IRI vänster (20m) mm/m IRI (International Roughness Index) Beräknat mått baserat på uppmätt längsprofil i vänster hjulspår. Avser jämnhet i längsled. PMS Mätdata
  Kantdjup (20m) mm Kantdjup avser att detektera skador närmast vägrenen. Mäts inte direkt av mätbil utan beräknas i efterbearbetning baserat på mätta 20m data om tvärprofil ( se VTI Rapport 718) PMS Mätdata
  Kurvatur (20m) 10000/r Kurvatur beskriver medelvärdet av krökningsradien (r) över 20m. PMS Mätdata
  Megatextur höger (20m) mm Megatextur höger (20m) PMS Mätdata
  Megatextur vänster (20m) mm Megatextur vänster (20m) PMS Mätdata
  MPD Makrotextur höger (20m) mm Makrotextur beräknad som MPD (Mean Profile Depth beräknat enligt ISO 13473-1), beskriver vägytans 'skrovlighet' i våglängdsintervallet 0,5-50 mm. PMS Mätdata
  MPD Makrotextur mellan (20m) mm Makrotextur beräknad som MPD (Mean Profile Depth beräknat enligt ISO 13473-1), beskriver vägytans 'skrovlighet' i våglängdsintervallet 0,5-50 mm. PMS Mätdata
  MPD Makrotextur vänster (20m) mm Makrotextur beräknad som MPD (Mean Profile Depth beräknat enligt ISO 13473-1), beskriver vägytans 'skrovlighet' i våglängdsintervallet 0,5-50 mm. PMS Mätdata
  Mätbilens hastighet (20m) km/h Mätbilens hastighet PMS Mätdata
  Mätdatum Datum för mätning (representerar en hel mätningsperiod, vilken kan pågå under flertalet dagar). PMS Mätdata
  Mätdatum exakt Datumet då mätningen verkligen utfördes PMS Mätdata
  Segmentets längd (20m) m Segmentets längd (normalt 20m) PMS Mätdata
  Spårarea (20m) dm2 Mått för deformation i tvärled, komplement till spårdjup max. Mäts inte direkt av mätbil utan beräknas i efterbearbetning baserat på mätta 20m data om tvärprofil ( se VTI Rapport 718) PMS Mätdata
  Spårbottenavstånd (20m) mm Avstånd mellan de djupaste spåren i vänster resp höger del av tvärprofilen. Mäts inte direkt av mätbil utan beräknas i efterbearbetning baserat på mätta 20m data om tvärprofil ( se VTI Rapport 718) PMS Mätdata
  Spårbredd (hö) (20m) mm Höger hjulspårs bredd. Mäts inte direkt av mätbil utan beräknas i efterbearbetning baserat på mätta 20m data om tvärprofil ( se VTI Rapport 718) PMS Mätdata
  Spårbredd (vä) (20m) mm Vänster hjulspårs bredd. Mäts inte direkt av mätbil utan beräknas i efterbearbetning baserat på mätta 20m data om tvärprofil ( se VTI Rapport 718) PMS Mätdata
  Spårdjup höger15 (20m) mm Spårdjup höger, 15 lasrar PMS Mätdata
  Spårdjup höger17 (20m) mm Spårdjup höger, 17 lasrar PMS Mätdata
  Spårdjup max15 (20m) mm Spårdjup max 15 lasrar PMS Mätdata
  Spårdjup max17 (20m) mm Medelvärdet av de största spårdjupen beräknade enligt 'trådprincipen' för 200 profiler inom 20m sträckan. Se TRV metodbeskrivningar för vägytemätning. PMS Mätdata
  Spårdjup vänster17 (20m) mm Spårdjup vänster, 17 lasrar PMS Mätdata
  Tvärfall (20m) % Tvärfall (spårbotten) PMS Mätdata
  Tvärfallsvariation (20m) Tvärfallsvariation (spårbotten) PMS Mätdata
  Vattenarea (20m) dm2 Mått för deformation i tvärled, komplement till spårdjup max. Mäts inte direkt av mätbil utan beräknas i efterbearbetning baserat på mätta 20m data om tvärprofil ( se VTI Rapport 718) PMS Mätdata
 6. Variabel Enhet Förklaring Externt ursprung Fasta värden
  Ytskada Megatextur höger Kvoten mellan det högsta 1m-värdet och 20m-medelvärde för Megatextur. Ett högt värde är indikation på ytskada, exempelvis stensläpp eller sprickor. PMS Mätdata
  Ytskada Megatextur vänster Kvoten mellan det högsta 1m-värdet och 20m-medelvärde för Megatextur. Ett högt värde är indikation på ytskada, exempelvis stensläpp eller sprickor. PMS Mätdata
  Ytskada MPD höger Kvoten mellan det högsta 1m-värdet och 20m-medelvärde för MPD. Ett högt värde är indikation på ytskada, exempelvis stensläpp eller sprickor. PMS Mätdata
  Ytskada MPD mitt Kvoten mellan det högsta 1m-värdet och 20m-medelvärde för MPD. Ett högt värde är indikation på ytskada, exempelvis stensläpp eller sprickor. PMS Mätdata
  Ytskada MPD vänster Kvoten mellan det högsta 1m-värdet och 20m-medelvärde för MPD. Ett högt värde är indikation på ytskada, exempelvis stensläpp eller sprickor. PMS Mätdata
 7. Variabel Enhet Förklaring Externt ursprung Fasta värden
  IRI 2023 Prognos (100m) mm/m Beräknat IRI Medelvärde den 1 juli angivet år
  IRI 2024 Prognos (100m) mm/m Beräknat IRI Medelvärde den 1 juli angivet år
  IRI 2025 Prognos (100m) mm/m Beräknat IRI Medelvärde den 1 juli angivet år
  IRI 2026 Prognos (100m) mm/m Beräknat IRI Medelvärde den 1 juli angivet år
  IRI 2027 Prognos (100m) mm/m Beräknat IRI Medelvärde den 1 juli angivet år
  Kantdjup 2023 Prognos (100m) mm Beräknat Kantdjup Medelvärde den 1 juli angivet år
  Kantdjup 2024 Prognos (100m) mm Beräknat Kantdjup Medelvärde den 1 juli angivet år
  Kantdjup 2025 Prognos (100m) mm Beräknat Kantdjup Medelvärde den 1 juli angivet år
  Kantdjup 2026 Prognos (100m) mm Beräknat Kantdjup Medelvärde den 1 juli angivet år
  Kantdjup 2027 Prognos (100m) mm Beräknat Kantdjup Medelvärde den 1 juli angivet år
  Prognos finns Prognos finns
  Prognos saknas Prognos saknas
  Spårdjup 2023 Prognos (100m) mm Beräknat Spårdjup Medelvärde den 1 juli angivet år
  Spårdjup 2024 Prognos (100m) mm Beräknat Spårdjup Medelvärde den 1 juli angivet år
  Spårdjup 2025 Prognos (100m) mm Beräknat Spårdjup Medelvärde den 1 juli angivet år
  Spårdjup 2026 Prognos (100m) mm Beräknat Spårdjup Medelvärde den 1 juli angivet år
  Spårdjup 2027 Prognos (100m) mm Beräknat Spårdjup Medelvärde den 1 juli angivet år
 8. Variabel Enhet Förklaring Externt ursprung Fasta värden
  IRI Prognosmetod (100m) Anger hur många mättillfällen prognosberäkningen baseras på. A - Inga mätningar tillgängliga, B - En mätning tillgänglig, CB - Två mätningar tillgängliga, C - Minst 3 mätningar tillgängliga
  A -0 mätningar
  B -1 mätning
  C -Minst 3 mätningar
  CB -2 mätningar
  Kantdjup Prognosmetod (100m) Anger hur många mättillfällen prognosberäkningen baseras på. A - Inga mätningar tillgängliga, B - En mätning tillgänglig, CB - Två mätningar tillgängliga, C - Minst 3 mätningar tillgängliga
  A -0 mätningar
  B -1 mätning
  C -Minst 3 mätningar
  CB -2 mätningar
  Spårdjup Prognosmetod (100m) Anger hur många mättillfällen prognosberäkningen baseras på. A - Inga mätningar tillgängliga, B - En mätning tillgänglig, CB - Två mätningar tillgängliga, C - Minst 3 mätningar tillgängliga
  A -0 mätningar
  B -1 mätning
  C -Minst 3 mätningar
  CB -2 mätningar
 9. Variabel Enhet Förklaring Externt ursprung Fasta värden
  IRI höger Medelvärde (100m) mm/m Medelvärde för IRI höger över hela 100 m sträckan PMS Mätdata
  Kantdjup Medelvärde (100m) mm Medelvärde för kantdjup över hela 100 m sträckan PMS Mätdata
  MPD Makrotextur Medelvärde (100m) mm Det lägsta medelvärdet över hela 100 m sträckan av makrotextur höger, mellan eller vänster PMS Mätdata
  Spårdjup max15 Medelvärde (100m) mm Medelvärde för spårdjup max 15 över hela 100 m sträckan PMS Mätdata
  Spårdjup max17 Medelvärde (100m) mm Medelvärde för spårdjup max 17 över hela 100 m sträckan PMS Mätdata
 10. Variabel Enhet Förklaring Externt ursprung Fasta värden
  ÅDT fordon (100m) På mötesseparerad väg anges ÅDT för en riktning i taget. Dvs. den siffra som anges är trafiken i en riktning.
  På vanlig väg, dvs där trafiken går i båda riktningar, utan mittseparering, gäller ÅDT-siffran båda riktningar tillsammans.
  Om det finns fler än ett körfält gäller angivna ÅDT-siffran för alla körfält tillsammans.
  T.ex: Om ÅDT=20000 fordon och det finns 3 körfält, så kommer ÅDT att anges som 20000 för varje körfält.
  NVDB/NETDB
  ÅDT mätmetod (100m) Mätmetod för ÅDT. NVDB/NETDB
  Bedömt flöde med stödmätning
  Bedömt flöde utan stödmätning
  Helårsmätning
  Stickprovsmätning
  ÅDT mätår (100m) Mätår för ÅDT. NVDB/NETDB
  ÅDT tung (100m) ÅDT lastbilar avser trafikflöde lastbilar. (Antal lastbilar per årsmedeldygn). NVDB/NETDB
 11. Variabel Enhet Förklaring Externt ursprung Fasta värden
  Bärighetsklass (100m) Upplåten bärighetsklass på statliga och kommunala vägar NVDB/NETDB
  BK1
  BK2
  BK3
  BK4
  BK4 Särskilda villkor
  Hastighetsgräns (100m) km/h Skyltad hastighet. Vid variabel hastighet visar pmsv3 1000 km/h för att markera att hastigheten inte är entydig. NVDB/NETDB
  Körfält (100m) Körfält NVDB/NETDB
  Körfältsbeskrivning (100m) Beskrivning av körfältskombinationer, främst för att utskilja vilka vägar som har s.k. 2+1 körfältsuppdelning. NVDB/NETDB
  1+1
  2+1
  2+2
  Ingen beskrivning
  Leveranskvalitet DoU 2017 (100m) Leveranskvalitet Drift och Underhåll - Indelning av vägar i sex klasser, används i samband med planering och uppföljning NVDB/NETDB
  1: Vägar i storstadsområden
  2: Vägar som bildar större sammanhängande stråk
  3: Vägar för dagliga resor och arbetspendling
  4: Övriga för näringslivet viktiga vägar
  5: Vägar som är viktiga för landsbygden
  6: Lågtrafikerade vägar
  Länkroll (100m) Länkroll NVDB/NETDB
  Normal väg
  Syskon Bak
  Syskon Fram
  Löpande längd (Slut) m Lägesbestämning för punkt, avser längd i meter från länsgräns. Relaterar till antingen rikning med eller mot. NVDB/NETDB
  Löpande längd (Start) m Lägesbestämning för punkt, avser längd i meter från länsgräns. Relaterar till antingen rikning med eller mot. NVDB/NETDB
  Riktning Avser trafikens färdriktning. Riktning är antingen med eller mot vägens riktning. NVDB/NETDB
  Med
  Mot
  Senast uppdaterad (100m) Visar när vägen senast har processats och fått nytt data
  Slitlagertyp (100m) Anger typen av slitlager NVDB/NETDB
  Betong
  Bituminös
  Förseglat grus
  Grus
  Oljegrus
  Sten
  Uppgift saknas
  Y1G
  Sträcklängd m Sträckans längd
  Underhållsområde (100m) Avser ett geografiskt område som används i samband med upphandling av drift- och underhållstjänster NVDB/NETDB
  Arboga
  Arjeplog
  Arvidsjaur
  Arvika
  Askersund
  Avesta
  Bergslagen
  Bjäre-Åsbo
  Blekinge
  Boden
  Bollnäs
  Borlänge
  Borås
  Bro
  Bräcke
  Dalsland
  Edsbyn
  Eksjö
  Enköping
  Eskilstuna
  Eslöv
  Fagersta
  Falkenberg
  Falkenberg-Hylte
  Falköping
  Flen
  Gislaved
  Gällivare
  Gävle
  Göinge
  Göteborg
  Hallsberg
  Heby
  Helsingborg
  Hudiksvall
  Hylte
  Jokkmokk
  Järna
  Jönköping
  Kalix
  Kalmar
  Karlstad
  Kiruna
  Kisa
  Kramfors
  Kristinehamn
  Krokom
  Kungsbacka
  Kungälv
  Landvetter
  Linderödsåsen
  Lit
  Ljungby
  Luleå
  Lycksele
  Malmö
  Malung
  Mariestad
  Mjölby
  Mullsjö
  Mälaröarna
  N Gotland
  Nora
  Nordvärmland
  Norra Bohuslän
  Norra Dalsland
  Norra Roslagen
  Norra Skaraborg
  Norra Värmland
  Norrköping
  Norrköping-Finspång
  Norrortsleden
  Norsjö
  Nyköping
  Nås
  Oskarshamn
  Pajala
  Piteå
  Rv50 Mjölby-Motala
  Rättvik
  S Gotland
  Skara
  Skellefteå Norra
  Skellefteå Södra
  Skövde
  Sollefteå
  Sollentuna
  Storuman
  Strömsund
  Sundsvall
  SV Värmland
  Sveg
  Svenstavik
  Söderköping
  Söderslätt
  Södertörn
  Södra Dalsland
  Södra Halland
  Södra Roslagen
  Södra Skaraborg
  Tierp
  Tingsryd
  Tranemo
  Trollhättan
  Uddevalla
  Ulricehamn
  Umeå
  Umeå Norra
  Umeå Södra
  Underhållsobjekt E4 Sundsvall syd
  Uppsala
  Vetlanda
  Vilhelmina
  Vimmerby
  Vingåker
  Viskadalen
  Vårgårda-Herrljunga
  Vännäs
  Värmdö
  Värnamo
  Västbo
  Västby
  Västervik
  Västerås
  Västra Skaraborg
  Västra Södertörn
  Växjö
  Ånge
  Åsele
  Älvdalen
  Ätradalen
  Öland
  Örebro
  Österlen
  Östhammar
  Östra Värmland
  Övertorneå
  Ö-vik
  Vägbredd (100m) m Vägbanans medelbredd för angiven sträcka. För belagd väg avses avståndet mellan beläggningskanterna NVDB/NETDB
  Vägnummer Vägnummer NVDB/NETDB
  Vägroll (100m) Anger om vägen är en värdväg eller gästväg NVDB/NETDB
  Gäst
  Värd
 12. Variabel Enhet Förklaring Externt ursprung Fasta värden
  Huvudväg för gods (100m) Väg utpekad för tunga långväga godstransporter. Vägarna tillsammans utgör huvudvägnätet för tunga långväga godstransporter (HVN) i Sverige. NVDB/NETDB
  Ja
  TEN-T-Vägnät Utpekat vägnät och identifierade länkar för TEN-T verksamheten inom EU NVDB/NETDB
  TERN länk-id (100m) Utpekat vägnät och identifierade länkar för TERN-verksamheten inom EU NVDB/NETDB
  Vinter2003 (100m) Vinter2003/Klassificering map vinterväghållningstandard NVDB/NETDB
  1
  2
  3
  4
  5
  Vägkategori (100m) Kategori av väg NVDB/NETDB
  Europaväg
  Primär länsväg
  Riksväg
  Övrig länsväg
  Vägnybyggnadsår2009 (100m) Vägnybyggnadsår 2009 NVDB/NETDB
  Vägtyp (100m) Avser vägens typning enl. GD:s beslut 2001-06-20 NVDB/NETDB
  4-fältsväg
  Ingen beskrivning
  Motortrafikled
  Motortrafikled mötesfri
  Motorväg
  Vanligväg
  Vanligväg mötesfri
 13. Variabel Enhet Förklaring Externt ursprung Fasta värden
  IRI årlig förändring (100m) mm/m Beräknad årlig tillväxt för IRI
  Kantdjup årlig förändring (100m) mm Beräknad årlig tillväxt för Kantdjup
  Spårdjup årlig förändring (100m) mm Beräknad årlig tillväxt för Spårdjup
Homogena sträckor
 1. Kategori Färg Fasta värden/ beläggningstyp
  Asfaltbetong
  ABD - Asfaltbetong, dränerande
  ABS - Asfaltbetong, stenrik
  ABT - Asfaltbetong, tät
  AEB - Asfaltemulsionsbetong
  AEBT - Asfaltemulsionsbetong, tät
  AEBÖ - Asfaltemulsionsbetong, öppen
  ALBT - Asfaltlösningsbetong, tät
  BBCH - Bitumenbunden chiping hot
  Funktionsbeläggning
  GAP - Gummiasfalt tät
  HABD
  HABS
  HABT
  HABÖ
  J
  MABD
  MABS
  MABT
  MABÖ
  SB
  TOP
  TSK - Tunnskiktsbeläggning kombination
  VA
  ÅM
  Bind- och bärlager
  ABb - Bindlager av asfaltbetong
  AEG - Asfaltemulsionsgrus
  AG - Asfaltsgrus
  AGS - Asfaltsgrus, stenrik
  ALG - Asfaltlösningsgrus, bitumenstabiliserat gru
  Cementbetong
  BTG - Betong
  CB
  CG - Cementbundet grus
  Försegling
  ES - Emulsionsslam
  F - Försegling med bituminöst bindemedel
  FR
  SF - slamförsegling
  Gjutasfalt
  BCS - Bituminiserad chipsten
  GJA - Gjutasfaltbeläggning
  GJAP - Gjutasfalt med partikelsprång
  PGJA - gjutasfalt med PMB
  SGJA - Spårgjutasfaltbeläggning
  Halvvarm
  AEOG - Asfaltemulsionsbundet grus med oljegrusgra
  MJAB - Mjukgjord asfaltbetong
  MJAG - Mjukgjort asfaltgrus
  MJOG - Mjukbitumenbundet grus med oljegrusgraderi
  OG - Oljegrus
  Obundna lager
  BL
  INFR-Infräsning
  REOL - Rekonstruktion obundna lager
  Stenbeläggning
  STEN - Sten
  Tank beläggning
  IM - Indränkt makadam
  IMT - Indränkt makadam, tät
  JIM - Justering med indränkt makadam
  JIMT - Justering med indränkt makadam tät
  SPY - Spårytbehandling
  Y1B - Enkel ytbehandling på bituminöst underlag
  Y1G - Enkel ytbehandling på grusunderlag
  Y2B - Dubbel ytbehandling på bituminöst underlag
  Y2G - Dubbel ytbehandling på grusunderlag
  Återvinning
  FM - Fräs massor ej bearbetade
  FM - Frästa massor
  ÅAHV - Återvinning halvvarm
  ÅAK - Återvinning kall
  Övrigt
  AD - Avtagning delvis
  AH - Avtagning hel
  Armering
  Armering2012
  BS - Bitumenstabilisering
  Fräsning2012
  Infräsning
  MM - Massabunden makadam
  ÖVR - bunden övrig
  Övrig bunden
  Övrig åtgärd
 2. Variabel Enhet Förklaring Externt ursprung Fasta värden
  Beläggningsdatum Beläggningsdatum PMS Beläggning
  Beläggningslager 1 bindemedel Bindemedel för beläggningslager 1 PMS Beläggning
  B 100/150
  B 100/150
  B 160/220
  B 160/220
  B 330/430
  B 330/430
  B 50/70
  B 50/70
  B 70/100
  B 70/100
  BE
  BE
  BE C50 B2-160/220
  BE C50 B2-160/220
  BE C60 B4-160/220
  BE C60 B4-160/220
  BE C60 B4-330/430
  BE C60 B4-330/430
  BE C60 B4-V12000
  BE C60 B4-V12000
  BE C60 B4-V1500
  BE C60 B4-V1500
  BE C60 B4-V3000
  BE C60 B4-V3000
  BE C60 B4-V6000
  BE C60 B4-V6000
  BE C67 B2 160/220
  BE C67 B2 160/220
  BE C67 B2-330/430
  BE C67 B2-330/430
  BE C67 B4-160/220
  BE C67 B4-160/220
  BE C69 B2-160/220
  BE C69 B2-160/220
  BE C69 B2-330/430
  BE C69 B2-330/430
  BE C69 B4-12000
  BE C69 B4-12000
  BL Fm2 B6
  BL Fm2 B6
  BL Fm3 B2
  BL Fm3 B2
  BL Fm4 B2
  BL Fm4 B2
  GMB 100/150-45
  GMB 100/150-45
  GMB 30/60-55
  GMB 30/60-55
  GMB 50/70-55
  GMB 50/70-55
  GMB 70/100-50
  GMB 70/100-50
  PMB
  PMB
  PMB 40/100-75
  PMB 40/100-75
  PMB 45/80-55
  PMB 45/80-55
  PMB 65/105-55
  PMB 65/105-55
  PMB 75/130-65
  PMB 75/130-65
  PMB 90/150-45
  PMB 90/150-45
  PMB 90/150-75
  PMB 90/150-75
  PME
  PME
  PME C69 BP2
  PME C69 BP2
  V 12000
  V 12000
  V 1500
  V 1500
  V 3000
  V 3000
  V 6000
  V 6000
  V 9000
  V 9000
  Beläggningslager 1 datum Datum för beläggningslager 1 PMS Beläggning
  Beläggningslager 1 kulkvarnsvärde Kulkvarnsvärde för beläggningslager 1 PMS Beläggning
  Beläggningslager 1 max stenstorlek Max stenstorlek för beläggningslager 1 PMS Beläggning
  Beläggningslager 1 tillverkningsmetod Tillverkningsmetod för beläggningslager 1 PMS Beläggning
  Halvvarm
  Halvvarm
  Kall
  Kall
  Markinblandning
  Markinblandning
  Tank
  Tank
  Varm
  Varm
  Varm - KGOIII
  Varm - KGOIII
  Varm - LTA skumning
  Varm - LTA skumning
  Varm - LTA tillsatsmedel
  Varm - LTA tillsatsmedel
  Övrig (ej beläggning)
  Övrig (ej beläggning)
  Beläggningslager 1 Typ Typ av beläggningslager 1 PMS Beläggning
  ABb - Bindlager av asfaltbetong
  ABD - Asfaltbetong, dränerande
  ABS - Asfaltbetong, stenrik
  ABT - Asfaltbetong, tät
  AD - Avtagning delvis
  AEB - Asfaltemulsionsbetong
  AEBT - Asfaltemulsionsbetong, tät
  AEBÖ - Asfaltemulsionsbetong, öppen
  AEG - Asfaltemulsionsgrus
  AEOG - Asfaltemulsionsbundet grus med oljegrusgradering
  AG - Asfaltsgrus
  AGS - Asfaltsgrus, stenrik
  AH - Avtagning hel
  ALBT - Asfaltlösningsbetong, tät
  ALG - Asfaltlösningsgrus, bitumenstabiliserat grus
  Armering
  Armering2012
  BBCH - Bitumenbunden chiping hot
  BCS - Bituminiserad chipsten
  BL
  BS - Bitumenstabilisering
  BTG - Betong
  bärlager
  CB
  CG - Cementbundet grus
  ES - Emulsionsslam
  F - Försegling med bituminöst bindemedel
  FM - Fräs massor ej bearbetade
  FM - Frästa massor
  FR
  Fräsning2012
  Funktionsbeläggning
  förstärkningslager
  GAP - Gummiasfalt tät
  Gatstensbeläggning
  GJA - Gjutasfaltbeläggning
  GJAP - Gjutasfalt med partikelsprång
  HABD
  HABS
  HABT
  HABÖ
  IM - Indränkt makadam
  IMT - Indränkt makadam, tät
  INFR - Infräsning
  J
  JIM - Justering med indränkt makadam
  JIMT - Justering med indränkt makadam tät
  MAB
  MABD
  MABS
  MABT
  MABÖ
  MJAB - Mjukgjord asfaltbetong
  MJAG - Mjukgjort asfaltgrus
  MJOG - Mjukbitumenbundet grus med oljegrusgradering
  MM - Massabunden makadam
  OB - Obundet bärlager
  OG - Oljegrus
  OGAP - Gummiasfalt öppen
  PGJA - gjutasfalt med PMB
  REOL - Rekonstruktion obundna lager
  REOL - Rekonstruktion obundna lager
  SB
  SF - slamförsegling
  SGJA - Spårgjutasfaltbeläggning
  SPY - Spårytbehandling
  STEN - Sten
  TOP
  TSK - Tunnskiktsbeläggning kombination
  VA
  Y1B - Enkel ytbehandling på bituminöst underlag
  Y1G - Enkel ytbehandling på grusunderlag
  Y2B - Dubbel ytbehandling på bituminöst underlag
  Y2G - Dubbel ytbehandling på grusunderlag
  ÅA
  ÅAB
  ÅAHV - Återvinning halvvarm
  ÅAK - Återvinning kall
  ÅAV
  ÅM
  Övrig bunden
  Övrig åtgärd
  Beläggningslager 1 utläggningsmetod Utläggningsmetod för beläggningslager 1 PMS Beläggning
  Heating
  Heating
  Hyveljustering
  Hyveljustering
  Konventionell
  Konventionell
  Maskinjustering
  Maskinjustering
  Remixing
  Remixing
  Remixing plus
  Remixing plus
  Repavning
  Repavning
  Spårlagning
  Spårlagning
  Trackpaving
  Trackpaving
  Beläggningslager 1 ålder Ålder för beläggningslager 1 PMS Beläggning
  Beläggningslager 2 bindemedel Bindemedel för beläggningslager 2 PMS Beläggning
  B 100/150
  B 100/150
  B 160/220
  B 160/220
  B 330/430
  B 330/430
  B 50/70
  B 50/70
  B 70/100
  B 70/100
  BE
  BE
  BE C50 B2-160/220
  BE C50 B2-160/220
  BE C60 B4-160/220
  BE C60 B4-160/220
  BE C60 B4-330/430
  BE C60 B4-330/430
  BE C60 B4-V12000
  BE C60 B4-V12000
  BE C60 B4-V1500
  BE C60 B4-V1500
  BE C60 B4-V3000
  BE C60 B4-V3000
  BE C60 B4-V6000
  BE C60 B4-V6000
  BE C67 B2 160/220
  BE C67 B2 160/220
  BE C67 B2-330/430
  BE C67 B2-330/430
  BE C67 B4-160/220
  BE C67 B4-160/220
  BE C69 B2-160/220
  BE C69 B2-160/220
  BE C69 B2-330/430
  BE C69 B2-330/430
  BE C69 B4-12000
  BE C69 B4-12000
  BL Fm2 B6
  BL Fm2 B6
  BL Fm3 B2
  BL Fm3 B2
  BL Fm4 B2
  BL Fm4 B2
  GMB 100/150-45
  GMB 100/150-45
  GMB 30/60-55
  GMB 30/60-55
  GMB 50/70-55
  GMB 50/70-55
  GMB 70/100-50
  GMB 70/100-50
  PMB
  PMB
  PMB 40/100-75
  PMB 40/100-75
  PMB 45/80-55
  PMB 45/80-55
  PMB 65/105-55
  PMB 65/105-55
  PMB 75/130-65
  PMB 75/130-65
  PMB 90/150-45
  PMB 90/150-45
  PMB 90/150-75
  PMB 90/150-75
  PME
  PME
  PME C69 BP2
  PME C69 BP2
  V 12000
  V 12000
  V 1500
  V 1500
  V 3000
  V 3000
  V 6000
  V 6000
  V 9000
  V 9000
  Beläggningslager 2 datum Datum för beläggningslager 2 PMS Beläggning
  Beläggningslager 2 kulkvarnsvarde Kulkvarnsvärde för beläggningslager 2 PMS Beläggning
  Beläggningslager 2 max stenstorlek Max stenstorlek för beläggningslager 2 PMS Beläggning
  Beläggningslager 2 tillverkningsmetod Tillverkningsmetod för beläggningslager 2 PMS Beläggning
  Halvvarm
  Halvvarm
  Kall
  Kall
  Markinblandning
  Markinblandning
  Tank
  Tank
  Varm
  Varm
  Varm - KGOIII
  Varm - KGOIII
  Varm - LTA skumning
  Varm - LTA skumning
  Varm - LTA tillsatsmedel
  Varm - LTA tillsatsmedel
  Övrig (ej beläggning)
  Övrig (ej beläggning)
  Beläggningslager 2 Typ Typ av beläggningslager 2 PMS Beläggning
  ABb - Bindlager av asfaltbetong
  ABD - Asfaltbetong, dränerande
  ABS - Asfaltbetong, stenrik
  ABT - Asfaltbetong, tät
  AD - Avtagning delvis
  AEB - Asfaltemulsionsbetong
  AEBT - Asfaltemulsionsbetong, tät
  AEBÖ - Asfaltemulsionsbetong, öppen
  AEG - Asfaltemulsionsgrus
  AEOG - Asfaltemulsionsbundet grus med oljegrusgradering
  AG - Asfaltsgrus
  AGS - Asfaltsgrus, stenrik
  AH - Avtagning hel
  ALBT - Asfaltlösningsbetong, tät
  ALG - Asfaltlösningsgrus, bitumenstabiliserat grus
  Armering
  Armering2012
  BBCH - Bitumenbunden chiping hot
  BCS - Bituminiserad chipsten
  BL
  BS - Bitumenstabilisering
  BTG - Betong
  bärlager
  CB
  CG - Cementbundet grus
  ES - Emulsionsslam
  F - Försegling med bituminöst bindemedel
  FM - Fräs massor ej bearbetade
  FM - Frästa massor
  FR
  Fräsning2012
  Funktionsbeläggning
  förstärkningslager
  GAP - Gummiasfalt tät
  Gatstensbeläggning
  GJA - Gjutasfaltbeläggning
  GJAP - Gjutasfalt med partikelsprång
  HABD
  HABS
  HABT
  HABÖ
  IM - Indränkt makadam
  IMT - Indränkt makadam, tät
  INFR - Infräsning
  J
  JIM - Justering med indränkt makadam
  JIMT - Justering med indränkt makadam tät
  MAB
  MABD
  MABS
  MABT
  MABÖ
  MJAB - Mjukgjord asfaltbetong
  MJAG - Mjukgjort asfaltgrus
  MJOG - Mjukbitumenbundet grus med oljegrusgradering
  MM - Massabunden makadam
  OB - Obundet bärlager
  OG - Oljegrus
  OGAP - Gummiasfalt öppen
  PGJA - gjutasfalt med PMB
  REOL - Rekonstruktion obundna lager
  REOL - Rekonstruktion obundna lager
  SB
  SF - slamförsegling
  SGJA - Spårgjutasfaltbeläggning
  SPY - Spårytbehandling
  STEN - Sten
  TOP
  TSK - Tunnskiktsbeläggning kombination
  VA
  Y1B - Enkel ytbehandling på bituminöst underlag
  Y1G - Enkel ytbehandling på grusunderlag
  Y2B - Dubbel ytbehandling på bituminöst underlag
  Y2G - Dubbel ytbehandling på grusunderlag
  ÅA
  ÅAB
  ÅAHV - Återvinning halvvarm
  ÅAK - Återvinning kall
  ÅAV
  ÅM
  Övrig bunden
  Övrig åtgärd
  Beläggningslager 2 utläggningsmetod Utläggningsmetod för beläggningslager 2 PMS Beläggning
  Heating
  Heating
  Hyveljustering
  Hyveljustering
  Konventionell
  Konventionell
  Maskinjustering
  Maskinjustering
  Remixing
  Remixing
  Remixing plus
  Remixing plus
  Repavning
  Repavning
  Spårlagning
  Spårlagning
  Trackpaving
  Trackpaving
  Beläggningslager 2 ålder Ålder för beläggningslager 2 PMS Beläggning
  Beläggningslager 3 bindemedel Bindemedel för beläggningslager 3 PMS Beläggning
  B 100/150
  B 100/150
  B 160/220
  B 160/220
  B 330/430
  B 330/430
  B 50/70
  B 50/70
  B 70/100
  B 70/100
  BE
  BE
  BE C50 B2-160/220
  BE C50 B2-160/220
  BE C60 B4-160/220
  BE C60 B4-160/220
  BE C60 B4-330/430
  BE C60 B4-330/430
  BE C60 B4-V12000
  BE C60 B4-V12000
  BE C60 B4-V1500
  BE C60 B4-V1500
  BE C60 B4-V3000
  BE C60 B4-V3000
  BE C60 B4-V6000
  BE C60 B4-V6000
  BE C67 B2 160/220
  BE C67 B2 160/220
  BE C67 B2-330/430
  BE C67 B2-330/430
  BE C67 B4-160/220
  BE C67 B4-160/220
  BE C69 B2-160/220
  BE C69 B2-160/220
  BE C69 B2-330/430
  BE C69 B2-330/430
  BE C69 B4-12000
  BE C69 B4-12000
  BL Fm2 B6
  BL Fm2 B6
  BL Fm3 B2
  BL Fm3 B2
  BL Fm4 B2
  BL Fm4 B2
  GMB 100/150-45
  GMB 100/150-45
  GMB 30/60-55
  GMB 30/60-55
  GMB 50/70-55
  GMB 50/70-55
  GMB 70/100-50
  GMB 70/100-50
  PMB
  PMB
  PMB 40/100-75
  PMB 40/100-75
  PMB 45/80-55
  PMB 45/80-55
  PMB 65/105-55
  PMB 65/105-55
  PMB 75/130-65
  PMB 75/130-65
  PMB 90/150-45
  PMB 90/150-45
  PMB 90/150-75
  PMB 90/150-75
  PME
  PME
  PME C69 BP2
  PME C69 BP2
  V 12000
  V 12000
  V 1500
  V 1500
  V 3000
  V 3000
  V 6000
  V 6000
  V 9000
  V 9000
  Beläggningslager 3 datum Datum för beläggningslager 3 PMS Beläggning
  Beläggningslager 3 kulkvarnsvärde Kulkvarnsvärde för beläggningslager 3 PMS Beläggning
  Beläggningslager 3 max stenstorlek Max stenstorlek för beläggningslager 3 PMS Beläggning
  Beläggningslager 3 tillverkningsmetod Tillverkningsmetod för beläggningslager 3 PMS Beläggning
  Halvvarm
  Halvvarm
  Kall
  Kall
  Markinblandning
  Markinblandning
  Tank
  Tank
  Varm
  Varm
  Varm - KGOIII
  Varm - KGOIII
  Varm - LTA skumning
  Varm - LTA skumning
  Varm - LTA tillsatsmedel
  Varm - LTA tillsatsmedel
  Övrig (ej beläggning)
  Övrig (ej beläggning)
  Beläggningslager 3 Typ Typ av beläggningslager 3 PMS Beläggning
  ABb - Bindlager av asfaltbetong
  ABD - Asfaltbetong, dränerande
  ABS - Asfaltbetong, stenrik
  ABT - Asfaltbetong, tät
  AD - Avtagning delvis
  AEB - Asfaltemulsionsbetong
  AEBT - Asfaltemulsionsbetong, tät
  AEBÖ - Asfaltemulsionsbetong, öppen
  AEG - Asfaltemulsionsgrus
  AEOG - Asfaltemulsionsbundet grus med oljegrusgradering
  AG - Asfaltsgrus
  AGS - Asfaltsgrus, stenrik
  AH - Avtagning hel
  ALBT - Asfaltlösningsbetong, tät
  ALG - Asfaltlösningsgrus, bitumenstabiliserat grus
  Armering
  Armering2012
  BBCH - Bitumenbunden chiping hot
  BCS - Bituminiserad chipsten
  BL
  BS - Bitumenstabilisering
  BTG - Betong
  bärlager
  CB
  CG - Cementbundet grus
  ES - Emulsionsslam
  F - Försegling med bituminöst bindemedel
  FM - Fräs massor ej bearbetade
  FM - Frästa massor
  FR
  Fräsning2012
  Funktionsbeläggning
  förstärkningslager
  GAP - Gummiasfalt tät
  Gatstensbeläggning
  GJA - Gjutasfaltbeläggning
  GJAP - Gjutasfalt med partikelsprång
  HABD
  HABS
  HABT
  HABÖ
  IM - Indränkt makadam
  IMT - Indränkt makadam, tät
  INFR - Infräsning
  J
  JIM - Justering med indränkt makadam
  JIMT - Justering med indränkt makadam tät
  MAB
  MABD
  MABS
  MABT
  MABÖ
  MJAB - Mjukgjord asfaltbetong
  MJAG - Mjukgjort asfaltgrus
  MJOG - Mjukbitumenbundet grus med oljegrusgradering
  MM - Massabunden makadam
  OB - Obundet bärlager
  OG - Oljegrus
  OGAP - Gummiasfalt öppen
  PGJA - gjutasfalt med PMB
  REOL - Rekonstruktion obundna lager
  REOL - Rekonstruktion obundna lager
  SB
  SF - slamförsegling
  SGJA - Spårgjutasfaltbeläggning
  SPY - Spårytbehandling
  STEN - Sten
  TOP
  TSK - Tunnskiktsbeläggning kombination
  VA
  Y1B - Enkel ytbehandling på bituminöst underlag
  Y1G - Enkel ytbehandling på grusunderlag
  Y2B - Dubbel ytbehandling på bituminöst underlag
  Y2G - Dubbel ytbehandling på grusunderlag
  ÅA
  ÅAB
  ÅAHV - Återvinning halvvarm
  ÅAK - Återvinning kall
  ÅAV
  ÅM
  Övrig bunden
  Övrig åtgärd
  Beläggningslager 3 utläggningsmetod Utläggningsmetod för beläggningslager 3 PMS Beläggning
  Heating
  Heating
  Hyveljustering
  Hyveljustering
  Konventionell
  Konventionell
  Maskinjustering
  Maskinjustering
  Remixing
  Remixing
  Remixing plus
  Remixing plus
  Repavning
  Repavning
  Spårlagning
  Spårlagning
  Trackpaving
  Trackpaving
  Beläggningslager 3 ålder Ålder för beläggningslager 3 PMS Beläggning
  Beläggningstyp Beläggningstyp PMS Beläggning
  Bindemedel Bindemedel PMS Beläggning
  B 100/150
  B 160/220
  B 330/430
  B 50/70
  B 70/100
  BE
  BE C50 B2-160/220
  BE C60 B4-160/220
  BE C60 B4-330/430
  BE C60 B4-V12000
  BE C60 B4-V1500
  BE C60 B4-V3000
  BE C60 B4-V6000
  BE C67 B2 160/220
  BE C67 B2-330/430
  BE C67 B4-160/220
  BE C69 B2-160/220
  BE C69 B2-330/430
  BE C69 B4-12000
  BL Fm2 B6
  BL Fm3 B2
  BL Fm4 B2
  GMB 100/150-45
  GMB 30/60-55
  GMB 50/70-55
  GMB 70/100-50
  PMB
  PMB 40/100-75
  PMB 45/80-55
  PMB 65/105-55
  PMB 75/130-65
  PMB 90/150-45
  PMB 90/150-75
  PME
  PME C69 BP2
  V 12000
  V 1500
  V 3000
  V 6000
  V 9000
  Entreprenadform Entreprenadform PMS Beläggning
  Bas-kontrakt
  Totalentreprenad
  Utförandeentreprenad
  Entreprenör Entreprenör PMS Beläggning
  Kulkvarnsvärde Kulkvarnsvärde PMS Beläggning
  Max stenstorlek Max stenstorlek PMS Beläggning
  Tillverkningsmetod Tillverkningsmetod PMS Beläggning
  Halvvarm
  Kall
  Markinblandning
  Tank
  Varm
  Varm - KGOIII
  Varm - LTA skumning
  Varm - LTA tillsatsmedel
  Övrig (ej beläggning)
  Tjocklek Beläggningens tjocklek (visas endast i analysens beläggningsgraf och export av data) PMS Beläggning
  Täckning Täckning PMS Beläggning
  Fläckvis
  Fläckvis <20%
  Fläckvis >20%
  Fläckvis spårlagning
  Heltäckande
  Kanthäng
  Spårlagning
  Utläggningsmetod Utläggningsmetod PMS Beläggning
  Heating
  Hyveljustering
  Konventionell
  Maskinjustering
  Remixing
  Remixing plus
  Repavning
  Spårlagning
  Trackpaving
 3. Variabel Enhet Förklaring Externt ursprung Fasta värden
  Beläggningslager 1 Garanti kommentar Garanti kommentar för beläggningslager 1 PMS Beläggning
  Beläggningslager 1 Garantitid Det antal år som garantitiden är för beläggningslager 1 PMS Beläggning
  Beläggningslager 1 Garantitid förfaller datum Då garantitiden förfaller för beläggningslager 1 PMS Beläggning
  Beläggningslager 1 Garantitid förfaller år Det år garantitiden förfaller för beläggningslager 1 PMS Beläggning
  Beläggningslager 1 Slutbesiktningsdatum Slutbesiktningsdatum för beläggningslager 1 PMS Beläggning
  Beläggningslager 1 Slutbesiktningsår Slutbesiktningsår för beläggningslager 1 PMS Beläggning
  Beläggningslager 2 Garanti kommentar Garanti kommentar för beläggningslager 2 PMS Beläggning
  Beläggningslager 2 Garantitid Det antal år som garantitiden är för beläggningslager 2 PMS Beläggning
  Beläggningslager 2 Garantitid förfaller datum Då garantitiden förfaller för beläggningslager 2 PMS Beläggning
  Beläggningslager 2 Garantitid förfaller år Det år garantitiden förfaller för beläggningslager 2 PMS Beläggning
  Beläggningslager 2 Slutbesiktningsdatum Slutbesiktningsdatum för beläggningslager 2 PMS Beläggning
  Beläggningslager 2 Slutbesiktningsår Slutbesiktningsår för beläggningslager 2 PMS Beläggning
  Beläggningslager 3 Garanti kommentar Garanti kommentar för beläggningslager 3 PMS Beläggning
  Beläggningslager 3 Garantitid Det antal år som garantitiden är för beläggningslager 3 PMS Beläggning
  Beläggningslager 3 Garantitid förfaller datum Då garantitiden förfaller för beläggningslager 3 PMS Beläggning
  Beläggningslager 3 Garantitid förfaller år Det år garantitiden förfaller för beläggningslager 3 PMS Beläggning
  Beläggningslager 3 Slutbesiktningsdatum Slutbesiktningsdatum för beläggningslager 3 PMS Beläggning
  Beläggningslager 3 Slutbesiktningsår Slutbesiktningsår för beläggningslager 3 PMS Beläggning
 4. Variabel Enhet Förklaring Externt ursprung Fasta värden
  Z-Koordinat (20m) Höjd över havet för ett 20m mätsegment. PMS Mätdata
 5. Variabel Enhet Förklaring Externt ursprung Fasta värden
  Backighet (20m) % Backighet är medellutningen för 20m väg i mätriktningen. Uppför har positivt tecken och utför negativt. PMS Mätdata
  IRI höger (20m) mm/m IRI (International Roughness Index) Beräknat mått baserat på uppmätt längsprofil i höger hjulspår. Avser jämnhet i längsled. PMS Mätdata
  IRI vänster (20m) mm/m IRI (International Roughness Index) Beräknat mått baserat på uppmätt längsprofil i vänster hjulspår. Avser jämnhet i längsled. PMS Mätdata
  Kantdjup (20m) mm Kantdjup avser att detektera skador närmast vägrenen. Mäts inte direkt av mätbil utan beräknas i efterbearbetning baserat på mätta 20m data om tvärprofil ( se VTI Rapport 718) PMS Mätdata
  Kurvatur (20m) 10000/r Kurvatur beskriver medelvärdet av krökningsradien (r) över 20m. PMS Mätdata
  Megatextur höger (20m) mm Megatextur höger (20m) PMS Mätdata
  Megatextur vänster (20m) mm Megatextur vänster (20m) PMS Mätdata
  MPD Makrotextur höger (20m) mm Makrotextur beräknad som MPD (Mean Profile Depth beräknat enligt ISO 13473-1), beskriver vägytans 'skrovlighet' i våglängdsintervallet 0,5-50 mm. PMS Mätdata
  MPD Makrotextur mellan (20m) mm Makrotextur beräknad som MPD (Mean Profile Depth beräknat enligt ISO 13473-1), beskriver vägytans 'skrovlighet' i våglängdsintervallet 0,5-50 mm. PMS Mätdata
  MPD Makrotextur vänster (20m) mm Makrotextur beräknad som MPD (Mean Profile Depth beräknat enligt ISO 13473-1), beskriver vägytans 'skrovlighet' i våglängdsintervallet 0,5-50 mm. PMS Mätdata
  Mätbilens hastighet (20m) km/h Mätbilens hastighet PMS Mätdata
  Mätdatum Datum för mätning (representerar en hel mätningsperiod, vilken kan pågå under flertalet dagar). PMS Mätdata
  Mätdatum exakt Datumet då mätningen verkligen utfördes PMS Mätdata
  Segmentets längd (20m) m Segmentets längd (normalt 20m) PMS Mätdata
  Spårarea (20m) dm2 Mått för deformation i tvärled, komplement till spårdjup max. Mäts inte direkt av mätbil utan beräknas i efterbearbetning baserat på mätta 20m data om tvärprofil ( se VTI Rapport 718) PMS Mätdata
  Spårbottenavstånd (20m) mm Avstånd mellan de djupaste spåren i vänster resp höger del av tvärprofilen. Mäts inte direkt av mätbil utan beräknas i efterbearbetning baserat på mätta 20m data om tvärprofil ( se VTI Rapport 718) PMS Mätdata
  Spårbredd (hö) (20m) mm Höger hjulspårs bredd. Mäts inte direkt av mätbil utan beräknas i efterbearbetning baserat på mätta 20m data om tvärprofil ( se VTI Rapport 718) PMS Mätdata
  Spårbredd (vä) (20m) mm Vänster hjulspårs bredd. Mäts inte direkt av mätbil utan beräknas i efterbearbetning baserat på mätta 20m data om tvärprofil ( se VTI Rapport 718) PMS Mätdata
  Spårdjup höger15 (20m) mm Spårdjup höger, 15 lasrar PMS Mätdata
  Spårdjup höger17 (20m) mm Spårdjup höger, 17 lasrar PMS Mätdata
  Spårdjup max15 (20m) mm Spårdjup max 15 lasrar PMS Mätdata
  Spårdjup max17 (20m) mm Medelvärdet av de största spårdjupen beräknade enligt 'trådprincipen' för 200 profiler inom 20m sträckan. Se TRV metodbeskrivningar för vägytemätning. PMS Mätdata
  Spårdjup vänster17 (20m) mm Spårdjup vänster, 17 lasrar PMS Mätdata
  Tvärfall (20m) % Tvärfall (spårbotten) PMS Mätdata
  Tvärfallsvariation (20m) Tvärfallsvariation (spårbotten) PMS Mätdata
  Vattenarea (20m) dm2 Mått för deformation i tvärled, komplement till spårdjup max. Mäts inte direkt av mätbil utan beräknas i efterbearbetning baserat på mätta 20m data om tvärprofil ( se VTI Rapport 718) PMS Mätdata
 6. Variabel Enhet Förklaring Externt ursprung Fasta värden
  Ytskada Megatextur höger Kvoten mellan det högsta 1m-värdet och 20m-medelvärde för Megatextur. Ett högt värde är indikation på ytskada, exempelvis stensläpp eller sprickor. PMS Mätdata
  Ytskada Megatextur vänster Kvoten mellan det högsta 1m-värdet och 20m-medelvärde för Megatextur. Ett högt värde är indikation på ytskada, exempelvis stensläpp eller sprickor. PMS Mätdata
  Ytskada MPD höger Kvoten mellan det högsta 1m-värdet och 20m-medelvärde för MPD. Ett högt värde är indikation på ytskada, exempelvis stensläpp eller sprickor. PMS Mätdata
  Ytskada MPD mitt Kvoten mellan det högsta 1m-värdet och 20m-medelvärde för MPD. Ett högt värde är indikation på ytskada, exempelvis stensläpp eller sprickor. PMS Mätdata
  Ytskada MPD vänster Kvoten mellan det högsta 1m-värdet och 20m-medelvärde för MPD. Ett högt värde är indikation på ytskada, exempelvis stensläpp eller sprickor. PMS Mätdata
 7. Variabel Enhet Förklaring Externt ursprung Fasta värden
  IRI höger Medelvärde mm/m Medelvärde för IRI höger över hela homogena sträckan PMS Mätdata
  Kantdjup Medelvärde mm Medelvärde för kantdjup över hela homogena sträckan PMS Mätdata
  MPD Makrotextur Medelvärde mm Medelvärde för makrotextur över hela homogena sträckan PMS Mätdata
  Spårdjup max15 Medelvärde mm Medelvärde för spårdjup max 15 över hela homogena sträckan PMS Mätdata
  Spårdjup max17 Medelvärde mm Medelvärde för spårdjupmax 17 över hela homogena sträckan PMS Mätdata
 8. Variabel Enhet Förklaring Externt ursprung Fasta värden
  ÅDT fordon På mötesseparerad väg anges ÅDT för en riktning i taget. Dvs. den siffra som anges är trafiken i en riktning.
  På vanlig väg, dvs där trafiken går i båda riktningar, utan mittseparering, gäller ÅDT-siffran båda riktningar tillsammans.
  Om det finns fler än ett körfält gäller angivna ÅDT-siffran för alla körfält tillsammans.
  T.ex: Om ÅDT=20000 fordon och det finns 3 körfält, så kommer ÅDT att anges som 20000 för varje körfält.
  NVDB/NETDB
  ÅDT mätmetod Mätmetod för ÅDT. NVDB/NETDB
  Bedömt flöde med stödmätning
  Bedömt flöde utan stödmätning
  Helårsmätning
  Stickprovsmätning
  ÅDT mätår Mätår för ÅDT. NVDB/NETDB
  ÅDT tung ÅDT lastbilar avser trafikflöde lastbilar. (Antal lastbilar per årsmedeldygn). NVDB/NETDB
 9. Variabel Enhet Förklaring Externt ursprung Fasta värden
  Bärighetsklass Upplåten bärighetsklass på statliga och kommunala vägar NVDB/NETDB
  BK1
  BK2
  BK3
  BK4
  BK4 Särskilda villkor
  Hastighetsgräns km/h Skyltad hastighet. Vid variabel hastighet visar pmsv3 1000 km/h för att markera att hastigheten inte är entydig. NVDB/NETDB
  Körfält Körfält NVDB/NETDB
  Körfältsbeskrivning Beskrivning av körfältskombinationer, främst för att utskilja vilka vägar som har s.k. 2+1 körfältsuppdelning. NVDB/NETDB
  1+1
  2+1
  2+2
  Ingen beskrivning
  Leveranskvalitet DoU 2017 Leveranskvalitet Drift och Underhåll - Indelning av vägar i sex klasser, används i samband med planering och uppföljning NVDB/NETDB
  1: Vägar i storstadsområden
  2: Vägar som bildar större sammanhängande stråk
  3: Vägar för dagliga resor och arbetspendling
  4: Övriga för näringslivet viktiga vägar
  5: Vägar som är viktiga för landsbygden
  6: Lågtrafikerade vägar
  Länkroll Länkroll NVDB/NETDB
  Normal väg
  Syskon Bak
  Syskon Fram
  Löpande längd (Slut) m Lägesbestämning för punkt, avser längd i meter från länsgräns. Relaterar till antingen rikning med eller mot. NVDB/NETDB
  Löpande längd (Start) m Lägesbestämning för punkt, avser längd i meter från länsgräns. Relaterar till antingen rikning med eller mot. NVDB/NETDB
  Riktning Avser trafikens färdriktning. Riktning är antingen med eller mot vägens riktning. NVDB/NETDB
  Med
  Mot
  Senast uppdaterad Visar när vägen senast har processats och fått nytt data
  Slitlagertyp Anger typen av slitlager NVDB/NETDB
  Betong
  Bituminös
  Förseglat grus
  Grus
  Oljegrus
  Sten
  Uppgift saknas
  Y1G
  Sträcklängd m Sträckans längd
  Underhållsområde Avser ett geografiskt område som används i samband med upphandling av drift- och underhållstjänster NVDB/NETDB
  Arboga
  Arjeplog
  Arvidsjaur
  Arvika
  Askersund
  Avesta
  Bergslagen
  Bjäre-Åsbo
  Blekinge
  Boden
  Bollnäs
  Borlänge
  Borås
  Bro
  Bräcke
  Dalsland
  Edsbyn
  Eksjö
  Enköping
  Eskilstuna
  Eslöv
  Fagersta
  Falkenberg
  Falkenberg-Hylte
  Falköping
  Flen
  Gislaved
  Gällivare
  Gävle
  Göinge
  Göteborg
  Hallsberg
  Heby
  Helsingborg
  Hudiksvall
  Hylte
  Jokkmokk
  Järna
  Jönköping
  Kalix
  Kalmar
  Karlstad
  Kiruna
  Kisa
  Kramfors
  Kristinehamn
  Krokom
  Kungsbacka
  Kungälv
  Landvetter
  Linderödsåsen
  Lit
  Ljungby
  Luleå
  Lycksele
  Malmö
  Malung
  Mariestad
  Mjölby
  Mullsjö
  Mälaröarna
  N Gotland
  Nora
  Nordvärmland
  Norra Bohuslän
  Norra Dalsland
  Norra Roslagen
  Norra Skaraborg
  Norra Värmland
  Norrköping
  Norrköping-Finspång
  Norrortsleden
  Norsjö
  Nyköping
  Nås
  Oskarshamn
  Pajala
  Piteå
  Rv50 Mjölby-Motala
  Rättvik
  S Gotland
  Skara
  Skellefteå Norra
  Skellefteå Södra
  Skövde
  Sollefteå
  Sollentuna
  Storuman
  Strömsund
  Sundsvall
  SV Värmland
  Sveg
  Svenstavik
  Söderköping
  Söderslätt
  Södertörn
  Södra Dalsland
  Södra Halland
  Södra Roslagen
  Södra Skaraborg
  Tierp
  Tingsryd
  Tranemo
  Trollhättan
  Uddevalla
  Ulricehamn
  Umeå
  Umeå Norra
  Umeå Södra
  Underhållsobjekt E4 Sundsvall syd
  Uppsala
  Vetlanda
  Vilhelmina
  Vimmerby
  Vingåker
  Viskadalen
  Vårgårda-Herrljunga
  Vännäs
  Värmdö
  Värnamo
  Västbo
  Västby
  Västervik
  Västerås
  Västra Skaraborg
  Västra Södertörn
  Växjö
  Ånge
  Åsele
  Älvdalen
  Ätradalen
  Öland
  Örebro
  Österlen
  Östhammar
  Östra Värmland
  Övertorneå
  Ö-vik
  Vägbredd m Vägbanans medelbredd för angiven sträcka. För belagd väg avses avståndet mellan beläggningskanterna NVDB/NETDB
  Vägnummer Vägnummer NVDB/NETDB
  Vägroll Anger om vägen är en värdväg eller gästväg NVDB/NETDB
  Gäst
  Värd
 10. Variabel Enhet Förklaring Externt ursprung Fasta värden
  Huvudväg för gods Väg utpekad för tunga långväga godstransporter. Vägarna tillsammans utgör huvudvägnätet för tunga långväga godstransporter (HVN) i Sverige. NVDB/NETDB
  Ja
  TERN länk-id Utpekat vägnät och identifierade länkar för TERN-verksamheten inom EU NVDB/NETDB
  Vinter2003 Vinter2003/Klassificering map vinterväghållningstandard NVDB/NETDB
  1
  2
  3
  4
  5
  Vägkategori Avser vägens "status" NVDB/NETDB
  Europaväg
  Primär länsväg
  Riksväg
  Övrig länsväg
  Vägnybyggnadsår2009 Vägnybyggnadsår 2009 NVDB/NETDB
  Vägtyp Avser vägens typning enl. GD:s beslut 2001-06-20 NVDB/NETDB
  4-fältsväg
  Ingen beskrivning
  Motortrafikled
  Motortrafikled mötesfri
  Motorväg
  Vanligväg
  Vanligväg mötesfri
Vägarnas indelning i sträckor i PMSV3

Man kan titta på datat utifrån olika sträckindelningar. Samma mätdata (oftast 20-metersdata) är kopplat till de olika indelningarna. 100-metersindelningen är den som i första hand ska användas.

100-meterssträckor:

Vägar har delats in i 100-meterssträckor med utgångspunkt från länsgräns. För vägdata, ex hastighet, anges den hastighet som gäller på övervägande del av sträckan. För mätta värden, ex IRI, finns ett medelvärde framräknat för 100-meterssträckan.

Homogena sträckor:

Vägarna har delats in i sträckor baserat på att vägsträckorna har lika data, alltså homogena. De är homogena avseende vägdata och beläggningstyp. Hänsyn tas även till referenslänkar, ny referenslänk ger ny homogen sträcka. Längden på homogena sträckor kan vara allt från 1 meter till mer än 1 mil.